PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  1  -  2006


Var hälsade alla warriors! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12> Jag beklagar verkligen att ni fått vänta så länge på detta nyhetsbrev. Jag har under de senaste månaderna haft en mycket jobbig tid och råkat ut för flera bakslag, vilka tagit nästan all min tid och kraft. Detta har gjort att jag inte kunnat skriva något nyhetsbrev förrän nu.

Undervisningen handlar denna gång om evolutionsteorin, vad den ställt till med och hur viktigt det är att vi står upp för biblisk skapelsetro.

In His Service
JohannesGUD    ELLER   SLUMPEN?  
Är det Gud eller är det slumpen som orsakat att vi finns här? Bibeln säger att Gud har skapat oss och har en plan med våra liv medan evolutionsteorin och big bang-teorin lär att allt bara är till av en slump. Tror man att man är till av en slump och bara är en muterad apa är det lätt att tappa framtidstron. Detta kan i sin tur leda till att människor begår självmord, för att de inte ser någon mening med livet. Men om man är kristen vet man att Gud har en plan med ens liv och därför får också livet verklig mening och innehåll. Om man tror på Gud eller evolutionsteorin får alltså stora konsekvenser för hur man ser på livet.


FÖRSTA  MOSEBOK  LÄGGER  GRUNDEN  FÖR  RESTEN  AV  BIBELN
Själva grunden för bibelns budskap finns i första Mosebok med berättelsen om skapelsen och syndafallet. Om det inte varit någon skapelse och inte något syndafall, skulle Jesu död och uppståndelse varit helt meningslös. Om man inte kan lita på första Mosebok, rycker man därför även bort grunden för resten av Bibelns budskap. Därför är skapelsefrågan mer central än man anar.


EVOLUTIONSTEORIN   ÄR   INTE   ETT   BEVISAT   FAKTUM!
Evolutionsteorin presenteras i skolan och i media som ett bevisat faktum. Men när man granskar den noggrannare ser man att den är full av brister och svagheter och inte alls bevisad! Ändå har evolutionsteorin fått en sådan enorm genomslagskraft att de flesta i västvärlden nu tror blint på den. I skolorna presenteras evolutionsteorin som bevisat faktum medan Bibelns skapelse-berättelse betraktas som myt och saga, som man inte kan tro på om man är vetenskaplig. Eftersom man inte heller fått ifrågasätta evolutionsteorin i skolan utan den presenterats som självklara vetenskapliga fakta, har detta lett till att de flesta nu tror på evolutionsteorin medan de betraktar skapelseberättelsen i Bibeln som en saga. Detta är inget annat än hjärntvätt! Skolan och media har helt enkelt hjärntvättat generationer av svenskar att tro på evolutionsteorin.


EVOLUTIONSTEORIN  HINDRAR  MÅNGA  ATT  TRO  PÅ  KRISTUS
En undersökning som gjorts visar att evolutionsteorin är det största skälet för människor att inte tro på Gud. I Bibeln står det om tankebyggnader <2 Kor 10:4-5>. Evolutionsteorin är just en tankebyggnad, som hindrar många att tro på Kristus. När man studerar historien ser man också att på platser där evolutionsteorin fått genomslag är det mycket svårare att leda människor till tro på Kristus än det är på platser där evolutionsteorin inte präglat samhället.


EVOLUTIONSTEORIN   FÅR   FOLK   ATT   TAPPA   TRON!
Som en konsekvens av att evolutionsteorin varit så dominerande i skolan har många kristna tappat tron på Gud och börjat tro på evolutionsteorin istället för att tro på Bibeln. Evolutions-läran är alltså en orsak till att antalet kristna minskat kraftigt i västvärlden de senaste årtiondena.


MAKROEVOLUTION   HAR   ALDRIG   BEVISATS!
Evolutionsteorin bygger på begreppet evolution. Det finns dock två sorters evolution. Det ena är mikroevolution, det vill säga förändringar inom en art medan makroevolution innebär att en djurart utvecklas under några miljoner år och sedan bildar en ny djurart. Mikroevolution existerar bevisligen men däremot har vetenskapen aldrig hittat något bevis på att makro-evolution förekommit! Ändå påstås det hela tiden att makroevolution är ett bevisat faktum! Dessutom skulle det om makroevolution förekommit finnas mängder av mellanled. Problemet är dock att man inte hittat några alls! De fynd som gjorts pekar istället på att djuren skapades färdiga efter sina arter. Det vill säga precis vad Bibeln lär. <1 Mos 1:1-25> Utan makro-evolution faller hela evolutionsteorin för den är själva grunden för att teorin ska fungera.


MÅNGA   VETENSKAPLIGA   FAKTA   STÖDJER   BIBELN!
Vad säger då vetenskapen? Faktum är att fler och fler fakta som kommit fram stödjer Bibelns skapelseberättelse och pekar på en ung jord. Den stora mängden fossil tyder också på att det varit en stor översvämning som begravt djuren mycket snabbt, annars skulle de inte vara så välbevarade som de är. Det är bara det att fakta som stödjer Bibeln, vill inte de ledande vetenskaps-tidskrifterna ta upp, för då skulle ju folk börja tvivla på evolutionsteorin. Men om man objektivt ser på vad vetenskapen faktiskt kommit fram till och hittat bevis för, pekar mycket mer på att Bibelns skapelseberättelse stämmer än att evolutionsteorin gör det.


VIKTIGT   ATT   VARA   INSATT   I   SKAPELSEFRÅGOR!
Vi kristna ska inte längre böja oss och retirera för evolutionsteorin! Vi behöver istället sätta oss in i ursprungsfrågorna och bristerna i evolutionsteorin samt lära oss att argumentera för biblisk skapelsetro. Vi behöver som Bibeln säger alltid vara redo att svara på frågor om vår kristna tro. <1 Pet 3:15> Och eftersom ursprungsfrågorna ofta är det första som folk frågar oss om är det viktigt att vara insatt i detta område.


STÅ   UPP   FÖR   SKAPELSETRON!
När folk i allmänhet får klart för sig att evolutionsteorin inte är ett bevisat faktum samt får veta argumenten för skapelsetro är det också många som kommer att bli öppna för evangeliet och bli frälsta. Därför är det nu hög tid att vi kristna reser oss upp och står upp för Bibeln och vår Skapare och slutar vika oss platt för evolutionisternas propaganda! Bibeln är tillförlitlig och håller att lita på, därför kan vi frimodigt stå upp för Bibeln och dess budskap.


GENESIS   -   KRISTEN   SKAPELSETIDNING
För den som vill veta mer om skapelsetro kontra evolutionstro och frågor som rör detta finns det en svensk kristen tidning som tar upp dessa ämnen. Den heter Genesis och är en suverän tidning för alla som vill få mer argument på fötterna. http://www.genesis.nu


BE   FÖR   CHRISTIAN   RIVEL!
Christian Rivel (Narnia, Divinefire, Rivel Records) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss! Låt oss därför be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.


BE   FÖR   METALBIBELN
Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson och Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i kommande upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt. Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu

Be att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metal-Bibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta. Be också att översättningarna till engelska, portugisiska, spanska och tyska ska bli det Gud har tänkt.


NYTRYCKNING   AV   METALBIBELN!
Av de 10 000 exemplar av Metalbibeln som trycktes i maj förra året är det nu endast ca 500 exemplar kvar! Så nu måste vi trycka en ny upplaga i vår. Därför behöver vi också få in pengar till detta, så den som känner sig manad är mycket välkommen att sätta in en gåva på plusgiro 614 21 05-3. Skriv "till Metal-Bibeln" på inbetalningsblanketten.


BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   METALBIBELN
Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.  BÖNESVAR!!
 • Vi bad i förra nyhetsbrevet för spridningen av Metalbibeln på Swedish Metal Expo. Som svar på våra böner blev den väl mottagen där och vi fick fler djupa samtal om vad kristen tro handlar om. Vi bad också för Christian Rivel som under expot medverkade i en debatt med bland annat en satanist (som suttit i fängelse för mord!). Gud inspirerade och ledde Christian under debatten och lade de rätta orden i hans mun medan satanisten knappt hade någonting att komma med. Även de andra i debatten (som inte var frälsta) höll med Christian så debatten blev en storseger för Guds rike och Christian fick vittna mycket om sin kristna tro.

 • Vi bad också för Divinefires Japan-turné. Den blev mycket lyckad och Guds Ord gick ut med kraft och fick verkligen beröra publiken samt de profana band de turnerade med. Christian Rivel fick också leda en av bandmedlemmarna i dessa band till tro.


  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Majestic Vanguard. Be att deras skiva Beyond The Moon ska få nå ut till många och att många genom den ska finna Jesus. Be också att den ska få bli till välsignelse för många kristna och dra många närmare Kristus. http://www.majesticvanguard.net

 • Be för Shadows of Paragon. Be att Gud ska inspirera och leda dem och att de ska få bli till stor välsignelse för Guds rike. http://www.shadowsofparagon.com

 • Be för Pantokrator. Be för deras nya skiva. Be att den ska bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Kristus. http://www.pantokrator.com

 • Be för Divinefire.Be att deras videos ska vara redskap för att nå många med evangeliet. Be också att deras nya skiva Hero ska få beröra många och leda massor av människor till tro och även inspirera många kristna och dra dem närmare Gud. Be också att inspelningen av deras tredje skiva ska bli det Gud har tänkt och att den ska få beröra människor på djupet, tala in i mångas situation och leda många till tro på Kristus samt dra många kristna närmare Gud. http://www.divinefire.net

 • Be för Narnia. Be att deras nya skivor "Enter The Gate" och "At Short Notice…Live in Germany" ska få hjälpa många till tro, nå ut till många samt bli till uppmuntran och välsignelse för många kristna. http://www.narniaworld.com

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

 • Melodiska Metalbandet Harmony håller på att spela in en ny platta. Be att inspelning och mixning ska lyckas väl och att skivan ska bli det Gud har tänkt och att cdn ska bli till stor välsignelse. Be också att Gud ska leda dem till rätt skivbolag. http://www.harmonymetal.net

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Leviticus.Be att deras cd/dvd "Live At Bobfest 2003" ska få bli till stor välsignelse och vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Herrens vägar. Be också att bandet ska fyllas med ny fräsch inspiration och vara vidöppna för Guds ledning. http://www.leviticus.se

 • Be för Veni Domines nya skiva 23:59. Be att många via denna cd ska finna Jesus. Be också att den ska få uppmuntra och inspirera många kristna.http://www.venidomine.com

 • Be för Endtime Productions och Rivel Records Be att skivorna som de släpper ska nå många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Samuel Durling och Christian Rivel, som leder dessa skivbolag, att dem ska vara öppna för Guds ledning så att dem kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Fortsätt också be för den kristna Metal - listan Metal Countdown, att den ska bli det som Gud har tänkt och att vi ska få se allt större frukt genom vårt radioarbete. Be att allt fler hårdrockare ska börja lyssna på våra program och också ta till sig budskapet. Fortsätt också be att Jonas, som varit en av producenterna, ska komma tillbaka till tron. Be också att det kristna metal - programmet Metal Radio ska bli det Gud har tänkt. Be att allt fler av våra lyssnare ska vända om till Jesus.

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna rock/metaltidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Divinefire, Pantokrator med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-distributören Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL, L och M. T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t - shirt Vill du beställa den är det bara att sätta in 144 Kr på postgiro 614 21 05-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på postgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i vår. Till dess - Keep your focus on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Nederstavägen 1
137 55 Tungelsta

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |